ශ්‍රී ඤාණසීහ ග්‍රන්ථමාලා 02 - දෙවියෝ


අංකය: 265
දිනය: 2012/01/11 – බදාදා
ග්‍රන්ථය: ශ්‍රී ඤාණසීහ ග්‍රන්ථමාලා 02 - දෙවියෝ
කර්තෘ: අතිපූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත හේන්පිටගෙදර ඤාණසීහ නාහිමි

No comments: