කැලේ ගහක් (පූජ්‍ය අචාන් චා හිමිගේ උපමා එකතුවකි)

අංකය: 243

දිනය: 2010/11/15 - සදුදා

ග්‍රන්ථය: කැලේ ගහක් (පූජ්‍ය අචාන් චා හිමිගේ උපමා එකතුවකි)

කර්තෘ: අචාන් චා හිමි

රට: තායිලන්තය

පරිවර්ථක: ඒ. ආර්. එම්. පී. විද්‍යාතිලක, ඩබ්ලිව්. සුගතදාස

No comments: