ඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ

අංකය: 231

දිනය: 2010/09/26 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ

කර්තෘ: ගයාන් චානුක විදානපතිරණ

No comments: