පොදු ජනයාගේ මිනිසෙක්

අංකය: 145

දිනය: 2003/02/09 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: පොදු ජනයාගේ මිනිසෙක්

මුල් ග්‍රන්ථය: A Man of the People

කර්තෘ: චිනුවා අබ්බි (Chinua Achebe)

රට: නයිජීරියාව

පරිවර්තක: දයාසේන ගුණසිංහ

No comments: