මගේ ගමන් සගයා

අංකය: 168

දිනය: 2004/10/16 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: මගේ ගමන් සගයා

කර්තෘ: මක්සිම් ගෝර්කි (Maxim Gorky)

රට: රුසියාව

පරිවර්තක: දැදිගම වී රුද්‍රිගු

No comments: