ක්‍රිෂ්ණචන්දර්

අංකය: 155

දිනය: 2003/05/12 - සඳුදා

ග්‍රන්ථය: පදික වේදිකාවේ දෙවිවරු

මුල් ග්‍රන්ථය: Futpathon ke Farishthe

කර්තෘ: ක්‍රිෂ්ණචන්දර්

රට: ඉන්දියාව

පරිවර්තක: වසන්තා පද්මිණී

No comments: