පරාදීසයේ උල්පත්

අංකය: 19

දිනය: 1996/08/10 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: පරාදීසයේ උල්පත්

මුල් ග්‍රන්ථය: The Fountains of Paradise

කර්තෘ: ආතර් සී ක්ලාර්ක් (Arthur C Clarke)

රට: එංගලන්තය

පරිවර්තක: එස් එම් බන්ධුසීල

No comments: