හාද්ද හා වෙනත් කෙටි කතා

අංකය: 40

දිනය: 1999/03/07 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: හාද්ද හා වෙනත් කෙටි කතා

කර්තෘ: ඇන්ටන් චෙකොප් (Anton Chekhov)

පරිවර්තක: කේ සී පෙරේරා

No comments: