මොන්තක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා I

අංකය: 12

දිනය: 1995/09/10 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: මොන්තක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා I

මුල් ග්‍රන්ථය: The count of monte cristo

කර්තෘ: ඇලෙක්සැන්දර් දියුමා ( Alexandre Dumas)

රට: ප්‍රංශය

පරිවර්තක: කේ ජී කරුණාතිලක

No comments: