කළු දළ මල

අංකය: 37

දිනය: 1998/10/02 - සිකුරාදා

ග්‍රන්ථය: කළු දළ මල

කර්තෘ: ඇලෙක්සැන්දර් ඩුමා

රට: ප්‍රංශය

පරිවර්තක: එඩී ප්‍රනාන්දු

No comments: