නිවන (දිවි මග පහන් කරන බොඳු මඟ)

අංකය: 39

දිනය: 1998/12/28 - සඳුදා

ග්‍රන්ථය: නිවන (දිවි මග පහන් කරන බොඳු මඟ)

කර්තෘ: දයාරත්න රණසිංහ

No comments: