ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ අභිරහස් පරීක්ෂණ

අංකය: 10

දිනය: 1995/01/15 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ අභිරහස් පරීක්ෂණ

කර්තෘ: සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල්

රට: එංගලන්තය

පරිවර්තක: එන් ඩී කරුණාතිලක

No comments: