රළ රැලි සර

අංකය: 204

දිනය: 2006/09/29 - සිකුරාදා

ග්‍රන්ථය: රළ රැලි සර

මුල් ග්‍රන්ථය: The Sound of Waves

කර්තෘ: යුකිඕ මිෂීමා (Yukio Mishima)

රට: ජපානය

පරිවර්තක: සේනාරත්න වීරසිංහ

No comments: