වෛද්‍ය විල් ගේ විස්මිත ලෝකය

අංකය: 207

දිනය: 2006/10/18 - බදාදා

ග්‍රන්ථය: වෛද්‍ය විල් ගේ විස්මිත ලෝකය

මුල් ග්‍රන්ථය: Cancer Cocaine and Courage

කර්තෘ: ආතර් ජේ බැක්හාර්ඩ් සහ විලියම් ඩී ක්‍රේන් (Arthur J. Beackhard & William D. Crane)

රට: ඇමෙරිකාව

පරිවර්තක: අභය හේවාවසම්

No comments: