කප්පා

අංකය: 173

දිනය: 2005/09/19 - සඳුදා

ග්‍රන්ථය: කප්පා

කර්තෘ: රියුනොසුකෙ අකුතගාවා

රට: ජපානය

පරිවර්තක: විමලදාස සමරසිංහ

No comments: