කොංගෝ

අංකය: 180

දිනය: 2005/12/22 - බ්‍රහස්පතින්දා

ග්‍රන්ථය: කොංගෝ

මුල් ග්‍රන්ථය: Congo

කර්තෘ: මයිකල් ක්‍රික්ටන් (Michael Crichton)

රට: ඇමෙරිකාව

පරිවර්තක: ගාමිණී කුමාර විතාන

No comments: