නොපෙනෙන පැති

අංකය: 188

දිනය: 2006/05/06 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: නොපෙනෙන පැති (දෙමළ කෙටි කතා)

කර්තෘ: සිවසාමි රාජසිංහම් (සුදාරාජ්)

රට: ශ්‍රී ලංකාව

පරිවර්තක: මොහොමඩ් රාසුක්

No comments: