සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් දුටු අප

අංකය: 206

දිනය: 2006/10/13 - සිකුරාදා

ග්‍රන්ථය: සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් දුටු අප

මුල් ග්‍රන්ථය: Sigmund Freud For Everybody

කර්තෘ: රැචල් බේකර් (Rachel Baker)

පරිවර්තක: නන්දලාල් මාලගොඩ

No comments: