ක්වායි ගඟේ පාලම

අංකය: 176

දිනය: 2005/11/19 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: ක්වායි ඟේ පාලම

මුල් ග්‍රන්ථය: The Bridge on the rever quwai

කර්තෘ: පියරේ බොවුල් (Pierre Boulle)

පරිවර්තක: අභය හේවාවසම්

No comments: