ඉවර නොවන කතාන්දරය

අංකය: 195

දිනය: 2006/07/24 - සඳුඳා

ග්‍රන්ථය: ඉවර නොවන කතාන්දරය

මුල් ග්‍රන්ථය: The Neverending Story

කර්තෘ: මයිකල් එන්ඩේ (Michael Ende)

රට: ජර්මනිය

පරිවර්තක: අබේ දිසානායක

No comments: