බුදු හාමුදුරුවන්ගේ උපමා කතා 2

අංකය: 80

දිනය: 2001/04/08 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: බුදු හාමුදුරුවන්ගේ උපමා කතා 2

කර්තෘ: පොරවගම ඥාණසිරි හාමුදුරුවෝ

No comments: