තම දෙපයින් නැගී සිටින්නේ කෙසේ ද?

අංකය: 97

දිනය: 2002/01/12 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: තම දෙපයින් නැගී සිටින්නේ කෙසේ ?

කර්තෘ: පෝල් හෝක්

පරිවර්තක: ලීලානන්ද ගමාච්චි

1 comment:

Anonymous said...

මෙම පොත් පිලිබද කෙටි විස්තරයක් දෑම්මානම් ඉතා වටිනවා