සත්‍යවාදීන්ගේ මරණ මංචකය

අංකය: 90

දිනය: 2001/05/28 - සඳුදා

ග්‍රන්ථය: සත්‍යවාදීන්ගේ මරණ මංචකය

කර්තෘ: ටෙනිසන් පෙරේරා

No comments: