සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

අංකය: 55

දිනය: 2000/03/07 - අඟහරුවාදා

ග්‍රන්ථය: සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

කර්තෘ: බරිස් පලෙවොයි

රට: රුසියාව

පරිවර්තක: දැදිගම වී රුද්‍රිගු

No comments: