මුහුද ගොඩ ගලා

අංකය: 126

දිනය: 2002/07/27 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: මුහුද ගොඩ ගලා

මුල් ග්‍රන්ථය: Things Fall Apart

කර්තෘ: චිනුවා ඇචිබි (Chinua Achebe)

රට: නයිජීරියාව

පරිවර්තක: ආරියදාස සෝමතිලක

No comments: