ආදරණීය ගුරුතුමනි

අංකය: 111

දිනය: 2002/04/07 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: ආදරණීය ගුරුතුමනි

මුල් ග්‍රන්ථය: To Sir, with love

කර්තෘ: රිකාඩෝ බ්‍රෙත්වේට් (ER Braithwaite)

රට: ගයනාව

පරිවර්තක: සිරිල් චන්ද්‍රසේකර ගුණවර්ධන

No comments: