අපරාජිත ජීවිතයක්

අංකය: 49

දිනය: 1999/12/08 - බදාදා

ග්‍රන්ථය: අපරාජිත ජීවිතයක්

මුල් ග්‍රන්ථය: Aparaagitho

කර්තෘ: විභූතිභූෂණ බන්ද්‍යොපාධ්‍යාය

රට: ඉන්දියාව

පරිවර්තක: චින්තා ලක්ෂ්මී සිංහආරච්චි

No comments: