තරුණ භික්ෂුවගේ ප්‍රේම කතාව

අංකය: 79

දිනය: 2001/04/08 - ඉරිදා

ග්‍රන්ථය: තරුණ භික්ෂුවගේ ප්‍රේම කතාව

කර්තෘ: වොං සෙං ජී

රට: චීනය

පරිවර්තක: උපාලි තිලකරත්න

No comments: