අවාරේ

අංකය: 64

දිනය: 2000/09/09 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: අවාරේ

කර්තෘ: මිණිවන් පී තිලකරත්න

No comments: