අවි ගැටෙනා බිම

අංකය: 57

දිනය: 2000/04/01 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: අවි ගැටෙනා බිම

කර්තෘ: විමලදාස සමරසිංහ

No comments: