පෙත්සම

අංකය: 65

දිනය: 2000/09/09 - සෙනසුරාදා

ග්‍රන්ථය: පෙත්සම

කර්තෘ: ලීල් ගුණසේකර

No comments: