නොදැමුණු ටාර්සන්

අංකය: 120

දිනය: 2002/06/17 - සඳුදා

ග්‍රන්ථය: නොදැමුණු ටාර්සන්

මුල් ග්‍රන්ථය: Tarzan the Untamed

කර්තෘ: එඩ්ගර් රයිස් බරෝස් (Edgar Rice Burroughs)

රට: ඇමෙරිකාව

පරිවර්තක: කේ ජී කරුණාතිලක

No comments: