කරදරකාරයින් මැද සතුටින් ජීවත්වන්නේ කෙසේද? සහ තවත් දේශන (සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ පොත් පෙළ - අංක 2)


අංකය: 261
දිනය: 2011/12/29 – බ්‍රහස්පතින්දා
ග්‍රන්ථය: කරදරකාරයින් මැද සතුටින් ජීවත්වන්නේ කෙසේද? සහ තවත් දේශන (සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ පොත් පෙළ - අංක 2)
කර්තෘ: සමරසිංහ ගුණසේකර

No comments: