මිනිසුන් නරක වැඩ කරන්නේ ඇයි? සහ තවත් දේශන (සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ පොත් පෙළ - අංක 4)


අංකය: 264
දිනය: 2012/01/09 – සඳුදා
ග්‍රන්ථය: මිනිසුන් නරක වැඩ කරන්නේ ඇයි? සහ තවත් දේශන (සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ පොත් පෙළ - අංක 4)
කර්තෘ: සමරසිංහ ගුණසේකර

No comments: