මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය


අංකය: 253
දිනය: 2011/09/01 - බ්‍රහස්පතින්දා
ග්‍රන්ථය: මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය
කර්තෘ: සනත් නානායක්කාර

No comments: