දරුවන්ගේ ලෝකය (ළමයි උගන්නේ ජීවිතයෙනි)


අංකය: 258
දිනය: 2011/10/31 - සඳුදා
ග්‍රන්ථය: දරුවන්ගේ ලෝකය (ළමයි උගන්නේ ජීවිතයෙනි) (Children Learn What They Live)
කර්තෘ: ඩොරති ලෝ නෝල්ටේ (Dorothy Law Nolte)
රට: ඇමරිකාව
අනුවාදක: ධනපාල ගුණසේකර, මුදිතා ඉන්දීවරී ගුණසේකර

No comments: