ඇයි මට ම මෙහෙම වෙන්නෙ? සහ තවත් දේශන (සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ පොත් පෙළ - අංක 3)


අංකය: 263
දිනය: 2012/01/04 බදාදා
ග්‍රන්ථය: ඇයි මට ම මෙහෙම වෙන්නෙ? සහ තවත් දේශන (සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ පොත් පෙළ - අංක 3)
කර්තෘ: සමරසිංහ ගුණසේකර

No comments: