සුත්තනිපාතය


අංකය: 252
දිනය: 2011/08/28 - ඉරිදා
ග්‍රන්ථය: සුත්තනිපාතය
කර්තෘ: මහාචාර්ය පී. ඩී. ප්‍රේමසිරි

No comments: