සූ විසි ගුණය

අංකය: 248
දිනය: 2011/03/10 - බ්‍රහස්පතින්දා
ග්‍රන්ථය: සූ විසි ගුණය
කර්තෘ: රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි

No comments: