වැරදි සිදු නොවන්නේ කා අතින්ද


අංකය: 256
දිනය: 2011/10/14 - සිකුරාදා
ග්‍රන්ථය: වැරදි සිදු නොවන්නේ කා අතින්ද
කර්තෘ: අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ මහ තෙරුන් වහන්සේ
රට: එංගලන්තය
පරිවර්තක: භික්ඛු අභය හිමි

No comments: