ඤාණසීහ ග්‍රන්ථමාලා - හැඩගැසෙන චරිතය


අංකය: 262
දිනය: 2012/01/03 – අඟහරුවාදා
ග්‍රන්ථය: ඤාණසීහ ග්‍රන්ථමාලා - හැඩගැසෙන චරිතය
කර්තෘ: අතිපූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත හේන්පිටගෙදර ඤාණසීහ අධිකරණ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

No comments: