සිත නැසුමට යන ගමනේ


අංකය: 250
දිනය: 2011/07/04 - සඳුදා
ග්‍රන්ථය: සිත නැසුමට යන ගමනේ
කර්තෘ: පියසිරි මාතරගේ

No comments: