දැන් භාවනාවට කාලයයි


අංකය: 251
දිනය: 2011/08/10 - බදාදා
ග්‍රන්ථය: දැන් භාවනාවට කාලයයි
කර්තෘ: අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ මහ තෙරුන් වහන්සේ
රට: එංගලන්තය
පරිවර්තක: භික්ඛු අභය හිමි

No comments: