සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ අපට පෙනුණ හැටි


අංකය: 260
දිනය: 2011/12/27 - අඟහරුවාදා
ග්‍රන්ථය: සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුවෝ අපට පෙනුණ හැටි
කර්තෘ: සමරසිංහ ගුණසේකර

No comments: